K.BO& K.OBB’S WEDDING CEREMONY AND WEDDING RECEPTION